👉 วิธีการยื่นการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และแบบฟอร์ม 👈

โปรดระวังการโอนเงินเข้าผิดบัญชี (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)!!!!!
สามารถเข้าใช้ระบบนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  ได้ที่ https://psobroadcast.nbtc.go.th


สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)

pso_photo

ภารกิจตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 5.2

การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องและปราศจากการรบกวนรวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ 5.4

การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร

มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาค       เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นการขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย

 

 

ยุทธศาสตร์ 5.5

การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อันประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากร รายการ และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

1.1 ด้านงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ

  ชื่อคณะอนุกรรมการ อำนาจหน้าที่
1 คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ·    จัดทำร่างประกาศ การรวมกลุ่มเพื่อกำกับดูแลกันเองของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

·    จัดทำร่างแผนส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาองค์กรวิชาชีพ

2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมบริการ

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง

·    จัดทำร่างแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง

·    จัดทำร่างแผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร