โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ

โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ

โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้จากองค์กรวิชาชีพที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ภาพบรรยากาศโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer) เพื่อสร้างวิทยากรผู้แทนที่สามารถนำข้อมูลความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเป้าหมายอื่น รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แก่ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพรายการและเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการ และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้ 2.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ จำนวน 6 ครั้ง 2.2 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 2.4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอย่างมืออาชีพ 2.5 การอบรมพัฒนาวิชาชีพผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 2.6 การพัฒนางานโฆษณาในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม ภาพบรรยากาศกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ภาพบรรยากาศกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอย่างมืออาชีพ ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมพัฒนาวิชาชีพผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศกิจกรรมการพัฒนางานโฆษณาในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม 

โครงการอบรมสัมมนาการผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอบรมสัมมนาการผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอบรมสัมมนาการผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้            ภายใต้หัวข้อ อบรมสัมมนาการผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้             เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อในพื้นที่อ่อนไหวต่อความมั่นคงมีโอกาสได้รับความรู้ และแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน รวมทั้งมีโอกาสในการเสนอแนะแนวทางในการสื่อสารให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาการผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้