การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ Ministry of Science, ICT and Future Planning ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ Ministry of Science, ICT and Future Planning ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ Ministry of Science, ICT and Future Planning ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้พัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถนำองค์ความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของไทย ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ Ministry of Science, ICT and Future Planning ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer) 1. การอบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer โทรทัศน์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้   ความเชี่ยวชาญ ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ และทักษะการนำเสนอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวิทยากรผู้แทนที่สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป ภาพบรรยากาศการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer โทรทัศน์ 2. การอบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer วิทยุ (ขั้นสูง) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากรผู้แทนด้านกิจการกระจายเสียง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวิทยากรผู้แทนที่สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป ภาพบรรยากาศการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer วิทยุ (ขั้นสูง) 3. การอบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer โทรทัศน์ (ขั้นสูง) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างวิทยากรผู้แทนที่สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป ภาพบรรยากาศการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer โทรทัศน์ (ขั้นสูง)

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อให้กลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ วิธีการ และแนวทางการรวมกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มให้เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ และนำไปสู่การกำกับดูแลกันเอง ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  

โครงการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1.  การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคทีวีดิจิตอล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แก่ช่างเทคนิคและผู้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box) รวมถึงคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา แล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน ภาพบรรยากาศกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคทีวีดิจิตอล 2. การเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวภาคสนามในกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรายงานข่าวภาคสนามให้แก่นักข่าวในกิจการโทรทัศน์ (Reporting Live for TV Journalists) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวภาคสนามในกิจการโทรทัศน์ 3.  การศึกษาดูงานผู้ผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Media Tour) เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระดับท้องถิ่น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตรายการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ ภาพบรรยากาศกิจกรรมการศึกษาดูงานผู้ผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Media Tour)

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยในการดำเนินโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อในพื้นที่อ่อนไหวต่อความมั่นคงมีโอกาสได้รับความรู้และแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน รวมถึงมีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องและเหมาะสม ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรม ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กิจกรรมกลยุทธ์การผลิตสื่อเพื่อความปรองดอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์