โครงการสัมมนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Media Ethics and Self-Regulation”

โครงการสัมมนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Media Ethics and Self-Regulation”

โครงการสัมมนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Media Ethics and Self-Regulation” เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิชาการและนักวิชาชีพของไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภาพบรรยากาศโครงการการสัมมนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Media Ethics and Self-Regulation”

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ”   1.2 การประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมท้องถิ่นอย่างเป็นมืออาชีพ 1.3 ผลิตข่าวอย่างไรให้ได้คุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 1.4 ผลกระทบจากละครโทรทัศน์ต่อสังคม 1.5 งานโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม 1.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการหลัก (Media Tours)   ในกิจการโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนภาคตะวันออก

โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนภาคตะวันออก

โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนภาคตะวันออก ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน