โครงการจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำหรับเป็นแนวทางและมาตรฐานในการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ รวมถึงจัดทำคู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศและการเตรียมตัวเป็นผู้ประกาศที่ดี ทั้งในด้านการอ่านออกเสียง จริยธรรม จรรยาบรรณ โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกาศนักจัดรายการผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ภาพบรรยายกาศการจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ภาพบรรยายกาศ การจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรด้านกิจการกระจายเสียง (Training the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรด้านกิจการกระจายเสียง (Training the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรด้านกิจการกระจายเสียง (Training the Trainer) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพด้านกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นทางด้านการผลิตละคร มีประสบการณ์ในการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ยังกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ทักษะ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรด้านกิจการกระจายเสียง (Training the Trainer)

โครงการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะได้อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฎิบัติงานได้จริงให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค รายละเอียดการอบรมมีดังนี้ 1.การพัฒนาทักษะการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียง 2. การเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวในภาวะวิกฤติ 3. การศึกษาดูงานผู้ผลิตสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Media tour) 4.ความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5. การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศ การพัฒนาทักษะการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียง ภาพบรรยากาศ การเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวในภาวะวิกฤติ  ภาพบรรยายกาศ ความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   ภาพบรรยากาศ การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์

โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี

โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี

โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ในการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอย่างมีคุณภาพไปสู่สังคม ภาพบรรยากาศ โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี

การประชุมระดมความเห็น แนวทางการทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกาศ

การประชุมระดมความเห็น แนวทางการทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกาศ

การประชุมระดมความเห็น แนวทางการทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกาศ  เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มารวมรับฟังเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. ภาพบรรยากาศ การประชุมระดมความเห็น แนวทางการทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกาศ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในอาคารสูง

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในอาคารสูง

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในอาคารสูง  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดฝึกอบรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่างเทคนิคประจำอาคารและผู้ดูแลระบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยแฟลตการเคหะแห่งชาติ นิติบุคคลอาคารชุด และแฟลตหน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้น 170 คน  พร้อมนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แก่อาคารสูงเพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถรับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในอาคารสูง

โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559

โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559

โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559 เพื่อศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ได้ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ และเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อสำนักงาน กสทช.ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 204 ราย และใช้วิธีการคำนวณตามหลักการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง (Taro Yamane) จากจำนวนผู้ประกอบกิจการฯ ทั่วประเทศจำนวน 419 ราย