โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจการเข้าถึงและความต้องการให้เหมาะสมและครอบคลุมการบริการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั่วทุกภูมิภาค. รายงาน โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดย สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ( Media Community Center : MCC)

โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ( Media Community Center : MCC)

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ ตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิและเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีสาระ เหมาะสมกับวิถีชีวิตผ่านช่องทางการจัดให้มีการบริการภายใต้การดำเนินงานของโครงการในการนำข้อมูลข่าวสารเนื้อหาต่างๆไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเท่าเทียมทั่วถึง

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนหรือชุมชนในระดับท้องถิ่นมีองค์ความรู้ในการเลือกใช้สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบดิจิตอล สามารถประยุกต์วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ และส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น ได้รับบริการโทรทัศน์ขึ้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยจัดให้มี การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในชุมชนระดับท้องถิ่น  ภาพบรรยากาศ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน