โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 1

โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 1

โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตรายการสำหรับผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นหรือชุมชน ตามมาตรฐานจริยธรรมที่เหมาะสมตามพื้นที่เป้าหมาย และพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตจากผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น หรือชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ตามช่องทางการให้บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับชุมชน ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 1

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การบริการชุมชน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการผลิตรายการและการให้บริการชุมชนที่มีคุณภาพ เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงส่งเสริมช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์