โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2

โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2

โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สารประโยชน์ของท้องถิ่นตนเอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายในท้องถิ่น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ซึ่งมีการแสดง ผลงานของผู้เข้าอบรม อีกด้วย ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระยะที่ 2

โครงการนำร่องการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับประชาชน

โครงการนำร่องการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับประชาชน

โครงการนำร่องการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับประชาชน  เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมการขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย โดยจัดตั้งศูนย์มีเดียชุมชน (Media community center) ในพื้นที่ดำเนินงาน 3 แห่ง ดังนี้ ภาค พื้นที่ สถานที่ เหนือ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาค พื้นที่ สถานที่ ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.คำม่วง จ.กาฬสิทธุ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย