ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

announce-pso02

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม129 ตอนพิเศษ118ง ลงวันที่24กค55

32x32 ดาวน์โหลดเอกสาร