ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์


ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 236 ง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

32x32 ดาวน์โหลดเอกสาร