วิธีการยื่นการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และแบบฟอร์ม

◢ แนวทางในการนำค่าใช้จ่ายจากการทำตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปมาลดหย่อนการนำส่งเงินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
◢ วิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
◢ ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลรายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
◢ แบบฟอร์มการให้บริการเป็นการทั่วไปและการจัดลำดับบริการโทรทัศน์
◢ ชส-01word
◢ ชส-02word
◢ ชส-03word
◢ ชส-01pdf
◢ ชส-02pdf
◢ ชส-03pdf
สามารถเข้าใช้ระบบนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  https://psobroadcast.nbtc.go.th