วิธีการยื่นการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และแบบฟอร์ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
◢ แนวทางในการนำค่าใช้จ่ายจากการทำตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปมาลดหย่อนการนำส่งเงินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
◢ วิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
◢ ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลรายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
◢ แบบฟอร์มการให้บริการเป็นการทั่วไปและการจัดลำดับบริการโทรทัศน์
◢ ชส.01 (word)
◢ ชส.02 (word)
◢ ชส.03 (word)
◢ ชส.01 (pdf)
◢ ชส.02 (pdf)
◢ ชส.03 (pdf)

สามารถเข้าใช้ระบบนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

https://psobroadcast.nbtc.go.th