วิธีการยื่นการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และแบบฟอร์ม

◢ แนวทางในการนำค่าใช้จ่ายจากการทำตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปมาลดหย่อนการนำส่งเงินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
◢ วิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
◢ ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลรายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
◢ ชส-01
◢ ชส-02
◢ ชส-03
สามารถเข้าใช้ระบบนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  https://pso.nbtc.go.th/pso-operator/ ภายในเดือนมีนาคม