โครงการส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง ปี 2559

  1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
  2. โครงการจัดทำระบบการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
  3. โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร         ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำหรับพื้นที่เป้าหมาย
  4. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน