โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ปี 2560

  1. โครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ
  2. โครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
  3. โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร ( Training the Trainer )
  4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน