โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจการเข้าถึงและความต้องการให้เหมาะสมและครอบคลุมการบริการรับสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั่วทุกภูมิภาค.

announce-พื้นที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ

รายงาน โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดย สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

32x32 ดาวน์โหลดเอกสาร