หน้าที่รับผิดชอบ
  1. จัดทำแผนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรในรูปแบบต่างๆ
  2. จัดทำแนวทาง และวิธีการการรับจดแจ้งตามมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรภายใต้มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
  3. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพภายใต้มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
  4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานนำเสนอคณะกรรมการ กสท.
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ประจำปี
  6. จัดทำฐานข้อมูลการรวมกลุ่ม
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย