หน้าที่รับผิดชอบ
  1. จัดทำแผนพัฒนาองค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  2. ดำเนินการแผนพัฒนาองคืกรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วยการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะต่อผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการทำงานต่อผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
  4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ คณะทำงานฯ นำเสนอคณะกรรมการ กสท.
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ ประจำปี
  6. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย