สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)

ที่อยู่สำนักงาน : อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2271-7600 , (66) 2271-7671
โทรสาร : (66) 2279-9048
อีเมล์ : pso@nbtc.go.th
สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th