สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)

ที่อยู่สำนักงาน : 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น22  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2271-7600 ต่อ 5584, 5560 , (66) 2271-7671
โทรสาร : (66) 2279-9048

อีเมล์ :  pso.nbtc@gmail.com , pso@nbtc.go.th
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) www.pso.nbtc.go.th
สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th