ผลงานผู้เข้าอบรม เพาะกล้า ภูมิปัญญา เชิงสร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระยะที่ 2

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มที่ 1 ดอกบัวไกด์

กลุ่มที่ 2  “Diary Trip”

กลุ่มที่ 3  “ตามฮอยเมืองอุบล “

กลุ่มที่ 4  “ทริปอุบลบ้านเฮา “

กลุ่มที่ 5  ” Cafe’ Coffee Thailand “

กลุ่มที่ 6  ” ต้นเทียน “