หน้าที่รับผิดชอบ
  1. จัดทำแผนเพื่อส่งเสริมการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงสำหรับประชาชน
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเสริมการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงสำหรับผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
  3. กำหนดรูปแบบ วิธีการเพื่อส่งเสริมชุมชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
  4. จัดประชุมคณะอุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอคณะกรรมการ กสท.
  5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายฯ
  6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ประจำปี
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย