หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ การพัฒนาองค์กรวิชาชีพ/ส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง
  2. จัดทำแนวทาง/วิธีการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยพัฒนา รวมถึงการจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนวิจัยพัฒนาฯ
  3. วางแผน จัดทำ และบริหารงบประมานพัสดุครุภัณฑ์ รวมถึงบริหารงานบุคลากรในสำนัก
  4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา
  5. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ในส่วนของสำนักงาน
  6. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก
  7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย