ผลการดำเนินงาน พัฒนาองค์กรวิชาชีพ

โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี

โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี เพื่

Read More

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer) 1. การอ

Read More

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer)

โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainer) เพื่อ

Read More

โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนภาคตะวันออก

โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนภา

Read More

ระบบนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ

โครงการ

โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ปี 2560

 1. โครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ
 2. โครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
 3. โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร ( Training the Trainer )
 4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน
โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ

โครงการ

โครงการส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง ปี 2559

 1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 2. โครงการจัดทำระบบการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
 3. โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร         ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำหรับพื้นที่เป้าหมาย
 4. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน
โครงการส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

โครงการ

โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ปี 2559

 1. โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559
 2. โครงการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 3. โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรด้านกิจการกระจายเสียง (Training the Trainer)
 4. โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี
 5. โครงการจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร    ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ