ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ

โครงการ

โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ปี 2560

 1. โครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ
 2. โครงการพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
 3. โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร ( Training the Trainer )
 4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน
โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ

โครงการ

โครงการส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง ปี 2559

 1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 2. โครงการจัดทำระบบการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
 3. โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร         ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำหรับพื้นที่เป้าหมาย
 4. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อประชาชน
โครงการส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

โครงการ

โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ปี 2559

 1. โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559
 2. โครงการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 3. โครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรด้านกิจการกระจายเสียง (Training the Trainer)
 4. โครงการเสริมสร้างความรู้ดิจิตอลทีวี
 5. โครงการจัดทำแนวทางการทดสอบผู้ประกาศเพื่อรับบัตร    ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โครงการส่วนพัฒนาองค์กรวิชาชีพ