ศูนย์มีเดียชุมชน (Media community center)

จัดตั้งเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมการขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย
ตาม โครงการนำร่องการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับประชาชน ภายใต้ส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.คำม่วง จ.กาฬสิทธุ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.คำม่วง จ.กาฬสิทธุ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ส่งเสริม2558_นำร่อง-01
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการสำหรับประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ ตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โดยจัดตั้งศูนย์มีเดียชุมชนอีก 10 แห่ง ตาม โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ( Media Community Center : MCC) เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีสาระ เหมาะสมกับวิถีชีวิต

อบต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
อบต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
อบต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
อบต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ศศช.บ้านอาโย๊ะอนามัย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ศศช.บ้านอาโย๊ะอนามัย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ศศช.บ้านห้วยส้านใหม่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ศศช.บ้านห้วยส้านใหม่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ศูนย์การเรียนวัดศรีบัวเงิน อ.ฝาง จ.เชียงราย
ศูนย์การเรียนวัดศรีบัวเงิน อ.ฝาง จ.เชียงราย
รร.ตชด.บ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
รร.ตชด.บ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
รร.ผู้สูงอายุบ้านทรายขาว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
รร.ผู้สูงอายุบ้านทรายขาว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เทศบาลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
กศน.กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
กศน.กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์